1980 සහ 90 දශක වල ලංකාවේ දී සිදුවූ දරුවන් පිටරටවලට ලබාදීමේ ජාවාරමක් ඉතිරි කළ කඳුළු…

ගල්කන්දේ ධම්මානන්ද හිමියන්ගේ සටහන් ! Stolen Generation වැඩි දෙනෙකු අහල තියෙන වචන දෙකක්. ඉන් හැඟවෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු ඉතිහාසයේ අඳුරුතම සිදුවීමක්. 1910 සිට 1970 දක්වා කාලය තුළ ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට ඇබොරිජිනල්…